682233_784

تور کویرنوردی ( ۱۵:۳۰ تا ۲۲:۳۰ )

بازدید از تپه های ماسه ای، شترسواری، موتورسواری، چای آتیشی، تماشای غروب، رصد ستارگان، شام
خدمات: راهنمای گردشگری، ترانسفر، پرداخت ورودیه کمپ، بیمه، پذیرایی
هزینه تور برای هر نفر
۱ نفره ۴۰۰۰۰۰ تومان        ۲ نفره ۲۲۵۰۰۰ تومان      ۳ نفره   ۱۷۵۰۰۰ تومان
۴ نفره   ۱۴۵ تومان          ۵ تا ۹ نفره  ۱۵۵۰۰۰ تومان     ۱۰ تا ۱۵ نفره   ۹۵۰۰۰ تومان