gallery_201511304162427994215

تور میبد چک چک ( ۹:۰۰ تا ۱۶:۰۰ )

بازدید از چک چک ( مهم ترین زیارتگاه زرتشتیان در دنیا)، کبوترخانه، نارین قلعه، کاروانسرای شاه عباسی، یخچال طبیعی، موزه زیلو و کارگاه سفال
خدمات: راهنمای گردشگری، ترانسفر، پرداخت ورودیه ها، بیمه، پذیرایی
هزینه تور برای هر نفر
۱ نفره   ۳۴۰۰۰۰ تومان        ۲ نفره    ۱۸۵۰۰۰ تومان         ۳ نفره       ۱۴۰۰۰۰ تومان
۴ نفره    ۱۰۰۰۰۰ تومان       ۵ تا ۹ نفره    ۱۲۰۰۰۰ تومان     ۱۰ تا ۱۵ نفره   ۸۰۰۰۰ تومان